Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024
Follow Us
Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Ευβούλης στα Λ. Αιδηψού

 

Εορτάστηκε πανηγυρικώς η μνημη της Αγίας Ευβουλης μητέρας του Αγίου Παντελεήμονος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Λ. Αιδηψού όπου υπάρχει Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας στο Γυναικωνίτη του Ναού !

Ἡ ἔνδοξος καὶ θεοφιλὴς μήτηρ τοῦ μεγα­λομάρτυρος Παντελεήμονος ἔλαμψεν ὡς ἀστὴρ ἀρετῶν καὶ ὀρθῆς κατὰ Χριστὸν διαπαιδαγωγήσεως τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν Νικομη­δείᾳ.

Σύζυγος οὖσα τοῦ τὰ εἴδωλα σέβοντος Εὐστοργίου παρέμεινεν ἀκλινὴς τῇ τοῦ Χρι­στοῦ πίστει, ἣν καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐδίδαξε.

Προώρως ἁρπαγεῖσα πρὸς δόμους οὐρανίους, ἵνα τῷ Χριστῷ ἀεὶ συνευφραίνηται, ἠξιώθη ὑποδέξασθαι μεγαλομάρτυρα τὸν υἱόν αὐτῆς ἐν πόλῳ δόξης.

Μετ’ αὐτοῦ ἀπαύστως πρε­ σβεύει τῷ εὐϊλάτῳ Κυρίῳ ὑπὲρ εἰρήνης καὶ ἄμφω ὑγιείας τοῦ σύμπαντος κόσμου.

 

Φωτογραφίες : Αναγνώστης Θωμάς Χαντζής