Κυριακή, Μάρτιος 03, 2024
Follow Us
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Κρυονερίτη και Αγδινών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 81
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α
87/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», παρ.4 αριθ. 27 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη
αρμοδιότητα: «Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου,
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».
3. Tις συνέπειες της κακοκαιρίας AVGI που πλήττει τα ορεινά του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού από
τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/01/2024.


Αποφασίζει


Για την ασφάλεια των μαθητών & του διδακτικού προσωπικού, την αναστολή της λειτουργίας
των σχολικών μονάδων Κρυονερίτη και Αγδινών [δημοτικά σχολεία] του Δήμου Ιστιαίας-
Αιδηψού, την Τρίτη 30/01/2024 και την Τετάρτη 31/01/2024 εξαιτίας των συνεπειών
των καιρικών φαινομένων με την ονομασία «AVGI».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΝΤΖΙΑΣ